VHKİ’ye sınavsız atama için dava açtık

  Konfederasyonumuza bağlı Büro Hak-Sen, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmenliği unvanına görevde yükselme sınavı ile atama yapılmasına ilişkin Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığının Görevde Yükselme Yönetmeliğindeki ilgili maddelerin iptali için Danıştay’a ayrı ayrı iki dava açtı.

  Dava dilekçesinde özetle şu görüşlere yer verilmiştir;
  18.04.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe göre aynı unvan veya bu unvanla aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara sınav şartı aranmaksızın naklen atama yapılabileceği ortaya konulmuştur. Dava konusu her iki yönetmelikte de Memur, Bilgisayar İşletmeni, , Veznedar, Tahsildar, Yoklama Memuru, İcra Memuru, Satış Memuru, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter unvanlarının Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni aynı alt grupta yer aldığı belirtilmiştir.

  Ayrıca, değişik kamu kurumları tarafından, aynı düzey görev kabul edilen unvanlara (özellikle de veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna) sınavsız atama yapılmasını mümkün olup olmadığı konusunda Devlet Personel Başkanlığına görüş sorulması üzerine hazırlanan görüşlerde, yasal hükümler çerçevesinde sınavsız atamanın mümkün olduğu görüşü verilmiştir;

  – … Başkanlığınızda sağlık teknisyeni unvanlı kadroda görev yapan …. ‘in veri hazırlama kontrol işletmeni veya şef unvanlı kadrolara görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmaksızın atanıp atanmayacağına ilişkin yazı ve eki incelenmiştir… adı geçenin, görevde yükselme mahiyetinde olması sebebiyle görevde yükselme eğitimi sonunda yapılacak sınavda başarılı olması halinde, sağlık teknisyeni unvanlı kadrodan şef unvanlı kadroya atanabileceği; GÖREVDE YÜKSELME NİTELİĞİNDE OLMADIĞI DEĞERLENDİRİLEN VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ KADROSUNA İSE, MEVZUATTA ARANAN ŞARTLARI TAŞIMASI KAYDIYLA ATANMASININ KURUMUNUZUN TAKDİRİNDE OLDUĞU mütalaa edilmektedir. (03.08.2006/16007)

  …Uzman erbaş olarak 3269 sayılı Kanuna tabi görev yapmış personelin,….memur, veznedar, veri hazırlama ve kontrol işletmeni gibi kadrolara açıktan atamasının yapılıp yapılmayacağına ilişkin yazı incelenmiştir. … uzman erbaş olarak görev yapmış personelin, genel hükümlere göre koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu ile bu KADROYLA AYNI DÜZEYDE GÖREV OLAN MEMUR, VEZNEDAR, VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ gibi kadrolara atanmalarının mümkün olduğu mütalaa edilmektedir. ..(31.10.2008/19144)
  … Bakanlığınız emrinde memur olarak istihdam edilen …personelizin , bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanma talebinde bulubnduğunu belirterek, Kurumunuzun görevde yükselme yönetmeliğinde yer almayan veri ahzırlama ve kontrol işletmeni kadrosunun aynı düzeyde görevler olup olmadığına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.. veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadrolarının aynı düzeyde görevler olduğu değerlendirilmekle birlikte, daha önce veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda görev yapmış olup, halen memur kadrosunda çalışan personelinizin bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanmasının söz konusu unvanlı kadroya atanabilmek için aranan hizmet süresi ve diğer şartları taşıması kaydıyla, mümkün olduğu mütalaa edilmektedir. ..(10.03.2008/2594)

  Dolayısıyla, kamu yararı ve hizmet gerekleri de gözetildiğinde, eşdeğer sayılan unvanlara atama için, belirli süre çalışma, belirli mezuniyet şartı gibi bazı koşulların aranmasında bir aykırılık yoksa da, sınav şartı getirilmesi yerinde değildir.
  Bugün bilgisayar kullanmayan kamu personeli –özellikle idari hizmetler grubunda- kalmamış olup, bu anlamda, aynı hizmet grubunda yer alan unvanlar açısından, veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanına atanmak için yukarıda belirtilen, bilgisayar kullanan bir kişi için en basit/temel uygulamaları (idari hizmet gruplarında çalışan personelin tamamı Milli eğitim bakanlığı ve/veya kurum içi bilgisayar/otomasyon eğitimlerine katılarak bilgisayar kullanımına başlamışlardır) sorgulayan içerikte bir sınav şartı aranması, kamu kaynaklarının boşa harcanması dışında bir sonucu olmayan bir uygulamaya dönüşmüştür. Sınavlar merkezi olarak Ankara’da yapılmakta olup Türkiye’nin her yerinden kamu çalışanları sınav için, harcırah alarak, Ankara’ya gelmektedir. Gerek yasal gerekse de fiili olarak gerekmeyen bu sınav şartının kaldırılması halinde hem kamu görevlileri unvanlarını alabilecekken, kamu da gereksiz bir harcama yükünden kurtulmuş olacaktır.

  Ötesinde, aynı hizmet grubunun aynı alt grubunda yeralan eşdeğer/aynı düzey unvanlara atanma konusunda farklılık yaratılması, bazı kamu kurumlarında sınav şartı aranmazken davalı idare gibi bazı kurumlarda sınav şartı zorunluluğu bulunması Anayasanın 10.maddesine aykırı olarak, aynı durumda/hukuki statüde bulunan kamu görevlileri arasında maddi/hukuki temeli bulunmayan bir ayrım yaratılması anlamına gelmektedir ki bunun kabulü mümkün değildir. (Örneğin İçişleri Bakanlığının 08.06.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Görevde Yükselme Yönetmeliğine göre veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) kadrosuna atanabilmek için lise ve/veya dengi okul mezunu olmak ve idarede en az iki yıl çalışmış olmak yeterli şart olup sınavsız atama yapılmaktadır, aynı şekilde Adalet Bakanlığı Yönetmeliğine göre de VHKİ unvanı görevde yükselme sınavına tabi değildir)
  Özetle sunulan gerekçelerle, her iki yönetmeliğin de VHKİ kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atama yapılmasına ilişkin hükümlerin öncelikle yürütmesinin durdurularak iptali istenmiştir.