4/B’deki görev tanımlarını sorduk !

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi’nin imzasıyla Devlet Personel Başkanlığına yapılan yazılı başvuruda;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre çalışırken, 657 sayılı Yasanın geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkı olan personelden, Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar “anketör” unvanlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yüksekokul mezunu olanlar “idari büro görevlisi” unvanlı, diğerleri ise “idari destek görevlisi” unvanlı pozisyonlara atandıkları belirtilerek, “anketör”, “idari büro görevlisi” ve “idari destek görevlisi” unvanlarının görev tanımlarının konfederasyonumuza bildirilmesi talep edilmiştir.