Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın Alim Polat’ı ziyaret

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın Alim Polat’ı ziyaret etti.

Ziyarete, Büro Hak-Sen Genel Başkan Yardımcıları Köksal Kızılcı ve Yaşar Temiz katıldılar.

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi, Adalet Bakanlığı personelinin yaşadığı sorunlar ve sendikamızın talepleri konusunda yaptığı sunumun ardından hazırlanan raporu takdim etti.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Sayın Alim Polat, sendikalarla yakın iletişim halinde olduklarını ve iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

RAPORDA AŞAĞIDAKİ KONULARA YER VERİLDİ;

ADLİYE PERSONELİNİN, ADALET HİZMETLERİ SINIFINA DÂHİL EDİLMESİ. 

657 sayılı Yasanın sınıfları düzenleyen 36. Maddesine “XIII” “ADALET HİZMETLERİ SINIFI” başlığı altında eklenmesi ve adliyelerde görev yapan “Yazı İşleri, İdari işler, İcra Müdürleri, Müdür Yardımcıları, Zabıt Katipleri, İcra Katipleri, Mübaşirler, Adli Emanet Memurları “gibi görevlilerin bu sınıfa dahil edilmesi hususunda yasa düzenlemesi yapılması.

PERSONELİN YARGILANMA USULÜ YENİDEN DÜZENLENMELİDİR.

Adliye çalışanı olarak görevlerini idame ettiren devlet memurları özlük hakları itibari ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabii iken, haklarında soruşturma açılması Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 116. Maddesine istinaden yapılmaktadır. Hakimler veya Savcılar hakkında soruşturma açılması için Adalet Bakanı’ndan izin alınması gerekirken, Adliye çalışanlarının da Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 116. Maddesine istinaden haklarında soruşturma açıldığından, adliye çalışanlarının da haklarında soruşturma açılması için Adalet Bakanından izin alınması şeklinde düzenleme yapılmalıdır.

ADALET KOMİSYONLARINDA PERONELİN DE TEMSİLİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLEME YAPILMASI.

Adliye personelinin her türlü tayin, terfi, disiplin, geçici görev, birim değişiklikleri gibi her türlü özlük işlemlerine karar veren Adalet Komisyonlarında personelle ilgili alınacak kararlarda personelin temsilini sağlayacak şekilde düzenleme yapılması.

PERSONELE YÖNELİK BASKI VE HAK İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN “MOBBİNG ÖNLEME KURULU” OLUŞTURULMASI.

Adliyelerde görev yapan personellerin maruz kaldığı mobbing ve hak ihlallerinin önlenmesi için Bakanlık bünyesinde, sendika temsilcilerinin de yer aldığı “Mobbing Önleme Kurulu” oluşturulması.

ADLİYE PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELEBİLECEKLERİ ARA KADROLARIN TAHSİS EDİLMESİ.

Adliyelerde görev yapan personellerin görevde yükselebilecekleri Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlüğü kadrolarının yanı sıra Uzman Zabıt Katibi, Uzman Mübaşir vb. şeklinde ara kadroların ihdas edilmesi.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ.

Bu yıl sonuna kadar yasalaşması beklenen 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme kapsamına Adliye personellerinin de dahil edilmesi için Bakanlığın gerekli girişimlerde bulunması.

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADROYA GEÇİRİLMESİ VE GÖREVDE YÜKSELME HAKKININ VERİLMESİ.

Adliyelerde görev yapan personellerinin çoğunluğunu oluşturan sözleşmeli personellerin görevde yükselme, nakil ve özlük haklarına kavuşabilmeleri için kadroya geçirilmeleri.

PERSONELİN ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATLARINDA ARTIŞ YAPILMASI.

Oldukça yoğun bir iş yükü altında çalışan Adliye personelinin Adalet Hizmetleri Tazminatı oranlarının günümüz ekonomik şartlarına göre artırılması.

BANKA PROMOSYONUNUN EŞİT DAĞITIMI

Adalet Bakanlığınca yapılan ve mevcut durumda geçerli olan promosyon anlaşması neticesinde personele ödenen miktarın diğer kamu kurum ve kuruluşlarına göre yetersiz seviyede kalması nedeniyle önümüzdeki promosyon anlaşması sırasında personellerin haklarının korunması ve sınıf ayrımı yapılmaksızın herkese eşit dağıtılmasının sağlanması için gerekli şartların oluşturulması.

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETLERİNİN TÜM PERSONELE ÖDENECEK ŞEKİLDE DÜZENLEME YAPILMASI.

Adliyelerde görev yapan personelin iş yükü nedeniyle ödenen fazla çalışma ücretlerinin fiilen yapılan fazla çalışma tespiti yerine seyyanen ödenecek şekilde düzenleme yapılması.

YOL GİDERLERİ TAZMİNATINA İLİŞKİN GÖSTERGE RAKAMLARININ YÜKSELTİLMESİ

Mahkeme dışında yapılan keşif, icra vb. işler için personele yapılan ödemeye esas gösterge rakamlarının yükseltilmesi.

MÜBAŞİRLERİN GİH’E GEÇMESİ NEDENİYLE;

  • Adalet Hizmetleri Tazminatı, ek ödeme oranı ve yol giderlerine ilişkin gösterge rakamının yeniden belirlenmesi.
  • Yeterli şartları taşıyan personelin Yazı İşleri Müdürlüğü sınavına katılma hakkının verilmesi.
  • Yeşil pasaport alabilmeleri için yükselebilecekleri derecelerin yeniden düzenlenmesi.

ÖZELLİKLE BÜYÜK ŞEHİRLERDEKİ ADLİYELERDE GÖREV YAPMAK ÜZERE ARŞİV MEMURLARININ İSTİHDAM EDİLMESİ.

Adliyelerdeki iş yoğunluğu nedeniyle ayrı bir uzmanlık gerektiren Arşiv hizmetlerinin yürütülmesi için Arşiv Memurlarının istihdam edilmesi.

TOPLU SÖZLEŞME İLE MEYDANA GELEN HAK KAYIPLARININ GİDERİLMESİ.

2019 yılında toplu sözleşmede hakem kurulu kararı ile derecesine bakılmaksızın mübaşir kadrolarında görev yapanların Adalet Hizmetleri Tazminat oranlarına 7 puan ilave edilmişti.

2022 yılında imzalanan toplu sözleşme ile sadece 5 ve daha alt dereceden aylık alanların Adalet Hizmetleri Tazminatı oranına 7 puan ilave edilmiştir. (Güncel tutarı 156 TL)

Bu nedenle, 5’inci derecenin üstünde aylık alan Zabıt Katibi ve Mübaşirlerin Adalet Hizmetleri Tazminatında herhangi bir artış olmadığı gibi, 2022 yılının ilk üç ayında yapılan ödemeler de maaşlarından kesilmiştir.

PERSONELİN GÖREV YAPTIĞI ŞEHİRE GÖRE İLAVE YAPILAN ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI’NIN SÖZLEŞMELİ VE DİĞER HİZMET SINIFINDA GÖREV YAPAN PERSONELİN DE ÜCRETERİNE YANSITILMASI.

Toplu sözleşmedeki; “17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “F-Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünde yer alan oranlar; Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlar için 15 puan, diğer büyükşehirlerde görev yapanlar için 10 puan ve diğer illerde görev yapanlar için 5 puan artırımlı uygulanır.””

Hükmü ile Adalet hizmetleri tazminatı cetveli dışındaki Teknik Hizmetler Sınıfı vb. ile sözleşmeli statüde görev yapan personel kapsam dışında tutulmuştur. Bu ayırımcılığın giderilerek, tüm personele ilave ödeme yapılmasının sağlanması.