Sözleşmeli personelin izinleri yeniden düzenlendi

Haksen’in sürekli olarak gündeme getirdiği ve düzenleme yapılması için mücadele ettiği hak kayıplarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmaya devam ediyor.

Sözleşmeli personelin kadrolu personele göre hak kayıplarına neden olan izinlere ilişkin yeni bir düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme ile sözleşmeli personelin izin hakları kadrolu personel ile aynı duruma getirilmiştir.

657 sayılı Yasanın 4/B maddesine göre ( mülga 4/C maddesine göre çalışırken nakledilen personel dahil) kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin izin haklarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik yapılmıştır.
21 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren karar sonucu sözleşmeli personelin izin hakları aşağıdaki şekilde olacaktır.

YILLIK İZİN
Hizmet süresi 10 yıla kadar olanlara yılda 20 gün, 10 yıldan fazla olanlara yılda 30 gün ücretli izin verilir. Yıllık izin bir sonraki yıla devretmez.

DOĞUM İZNİ
Kadın personele doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli doğum izni verilir.

SÜT İZNİ
Doğum yapan kadın personele, ücretli doğum izninin bitiminden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda günde 1,5 saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.

HASTALIK İZNİ
Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için (süre şartı olmadan) ücretli hastalık izni verilebilir. Hastalık sebebiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.

REFAKAT İZNİ
Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba,eş ve çocukları ile kardeşlerden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, 3 aya kadar ücretli izin verilir.

MAZERET İZİNLERİ
1-Personelin isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde 10 gün,
2-Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde 7 gün,
3-Annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 7 gün ücretli mazeret izni verilir.
4- Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele yukarıda belirtilen haller dışındaki mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içinde toplamda 10 günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir.
5-Üç yaşından küçük bir çocuğun evlat edinilmesi halinde 8 hafta ücretli izin verilir.

DİĞER DURUMLAR
İş sonu tazminatı almamak şartıyla;
1-Doğum izinlerinin kullanılmasından sonra personelin kendi isteğiyle sözleşmesini feshetmesinden sonra 24 ay içerisinde tekrar görevine dönme hakkı bulunmaktadır.
2-Üç yaşından küçük çocuğun evlat edinilmesi halinde de 8 haftalık iznin bitiminden itibaren personelin kendi isteğiyle sözleşmesini feshetmesinden sonra yazılı başvuru yapması halinde 24 ay içerisinde tekrar görevine dönme hakkı bulunmaktadır.
3-Askerlik nedeniyle sözleşmesi feshedilen personel askerlik görevini tamamladıktan itibaren 30 gün içerisinde yazılı başvuru yaparak görevine dönme hakkı bulunmaktadır.