TÜİK’deki 4/C’liler için Kalkınma Bakanlığına Başvurumuz

Haksen Genel Başkanı Ayhan Çivi imzasıyla Kalkınma Bakanlığına yapılan yazılı başvuruda;  Türkiye İstatistik Kurumunda 2018 yılında 657 sayılı yasanın  4/c maddesine göre çalıştırılacak  personelle ilgili usul ve esaslara ilişkin aşağıdaki  taleplerimiz iletilmiştir.

1-Gerek kuruma getirdiği iş yükü açısından gerekse personelin sigorta işgünü kaybının önlenmesi ve personel üzerindeki psikolojik baskın kaldırılması için Özelleştirme sonucu 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalıştırılan personelde olduğu gibi; 2017 yılı Bakanlar Kurulu kararında yer alan 11 ay 28 gün ibaresinin kaldırılarak, 4/C’li personelin kesintisiz olarak çalıştırılmasının sağlanması,

2-2017 yılı Bakanlar Kurulu kararının 4’üncü maddesinin 4 ‘üncü fıkrasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir Bölge Müdürlüğünde göre yapan personele yapılan fazla ödemenin diğer Bölge Müdürlüklerini de kapsayacak şekilde düzenlenmesi,

3-Kurumda 4/C statüsünde çalışan personele ilişkin 2017 Yılı Bakanlar Kurulu kararının Sözleşmesinin Sona Ereceği halleri düzenleyen 8 inci maddesinde, Devlet Memurları Kanunun 125 inci maddesindeki Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Memuriyetten Çıkarmaya ilişkin 27 fiil ve halleri sıralanarak;

Bu bendin 1 ila 15 inci alt bentlerinde yer alan fiil ve hallerden herhangi birini bir sözleşme dönemi içinde üç kez, 16 ila 27 inci alt bentlerinde yer alan fiil ve hallerden herhangi birini bir sözleşme dönemi içinde bir kez işlendiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme dönemi bitimi beklemeksizin hemen sona erdirilir. denilmektedir.

Söz konusu düzenleme Devlet Memurları Kanununun Disiplin Cezası gerektiren fiil ve hallerin aynısı olmasına rağmen tüm cezalar sözleşme feshinin gerekçesi olarak uygulanmaktadır.

Yürütülen soruşturma sonucuna göre yapılan tespite dayanarak uygulanan cezalara herhangi bir itiraz hakkı da bulunmamaktadır.

Söz konusu düzenlemenin yürütmesi Danıştay 12.Dairesinin 2014/4848 esas sayılı kararı ile hukuka aykırı bulunarak durdurulmuştur.

Bu nedenle, yargı kararının gereği olarak, personelin sübjektif ölçülerle dayanarak sözleşme feshinin önüne geçilebilmesi ve kurumsal güvenin sağlanması için 657 sayılı Yasa’da belirtilen hükümlere paralel düzenleme yapılmasını,

4– Personelin Anayasal bir hakkı olan izinlerinin güvenceye alınması ve farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi için 2017 Yılı Bakanlar Kurulu kararının izinlere ilişkin 10’uncu maddesinin 1/a fıkrasının;

Geçici personele çalıştıkları her ay için 2 gün ücretli izin verilir. Bu izinler sözleşme dönemi içinde toplu olarak da kullandırılabilir, şeklinde düzenlenmesi,

5 Doğum yapan personelin Annelik görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi için ücretsiz izin hakkını da içerecek şekilde düzenleme yapılması,

6– 4/C’li Personelin bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinin hastalığında kullanabilmeleri için refakat izni verilmesi,

7– Askerlik nedeniyle istifa eden personelin askerlik dönüşü göreve başlatılmaları konusunda 657 sayılı Yasa’daki düzenlemeye uygun hüküm konulması,

8– 657 sayılı Yasanın 4/C maddesine göre çalıştırılan personelin bölge müdürlükleri arasında naklen tayin edilebilmeleri için Bakanlar Kurulu kararında gerekli düzenlemenin yapılması,